รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ระยอง000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13