รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นครปฐม000.00000.00000.00000.003315.253315.253315.25000.003315.25
นนทบุรี000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
ปทุมธานี000.00000.00000.00110.25000.00110.25110.25000.00110.25
ปราจีนบุรี000.00000.00000.006626.00000.006626.00112.005524.006626.00
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ศรีสะเกษ000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
สมุทรปราการ000.00000.00000.00000.005151203.005151203.005151203.00000.005151203.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เชียงราย000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25