รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
พะเยา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ระนอง000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
ลำพูน000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
สกลนคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุรินทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หนองบัวลำภู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุดรธานี000.00222.00000.00000.00000.00222.00000.00000.00000.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00440.60440.60330.35110.25440.60
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แพร่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25