รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ตราด000.00000.00000.00110.25000.00110.25110.25000.00110.25
นครนายก000.00000.00000.00110.04000.00110.04110.04000.00110.04
นครปฐม000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
น่าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
สมุทรสาคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00