รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00107108121.40107108121.40105106121.13220.27107108121.40
เชียงใหม่000.00000.00000.001110.009293144.509394154.508990139.004415.509394154.50
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เลย000.00000.00000.00000.00121237.00121237.00000.00121237.00121237.00