รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กาญจนบุรี334.08000.00000.00000.00115.00449.08000.00115.00115.00
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี110.50000.00000.00000.00228.00338.50228.00000.00228.00
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
นครปฐม000.00115.00000.00000.00151555.45161660.45131342.952212.50151555.45
นครสวรรค์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ปราจีนบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิจิตร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สกลนคร110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สิงห์บุรี110.01000.00000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00333.53333.53223.03110.50333.53
สุรินทร์000.00110.03000.00000.00220.50330.53220.50000.00220.50
อุทัยธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00414584.60414584.60293363.60121221.00414584.60
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01