รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กาญจนบุรี334.08000.00000.00000.00115.00449.08000.00115.00115.00
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี112.00000.00000.00000.00116.00228.00116.00000.00116.00
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
นครปฐม4419.25115.00000.00000.00121237.20171761.45111136.20111.00121237.20
นครสวรรค์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ปราจีนบุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พิจิตร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ร้อยเอ็ด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
สุรินทร์000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
อุทัยธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00161628.50161628.50161628.50000.00161628.50
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00222.01222.01110.01112.00222.01