รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาญจนบุรี110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี000.00000.00000.00222.00110.50332.50110.50222.00332.50
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครปฐม000.00000.00110.50000.00110.50221.00221.00000.00221.00
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น่าน000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ปทุมธานี000.00000.00000.00111.00443.13554.13554.13000.00554.13
พิจิตร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00660.26660.26550.25110.01660.26
สระบุรี227.00000.00000.00000.00000.00227.00000.00000.00000.00
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00550.56550.56550.56000.00550.56
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.0011116.4511116.4510106.28110.1711116.45
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25