รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขอนแก่น000.00000.00000.00000.00181839.50181839.508817.50101022.00181839.50
ฉะเชิงเทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชลบุรี000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตรัง000.00000.00000.00000.00110.10110.10000.00110.10110.10
ตาก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิจิตร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สงขลา000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุโขทัย000.00000.00000.00000.002438.022438.022438.02000.002438.02
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00331.03331.03220.03111.00331.03
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00353932.55353932.55333730.05222.50353932.55
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00220.50220.50000.00220.50220.50
เลย000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25