รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นครปฐม000.00000.00000.00000.00225.25225.25225.25000.00225.25
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00110.90110.90110.90000.00110.90
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ปราจีนบุรี000.00220.10000.00000.00000.00220.10000.00000.00000.00
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00220.48220.48220.48000.00220.48
ลำปาง000.00110.10000.00000.00110.25220.35110.25000.00110.25
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00220.49220.49220.49000.00220.49
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00