รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครปฐม112.00000.00000.00000.00221.25333.25111.00110.25221.25
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
พัทลุง000.00000.00000.00000.00220.70220.70110.25110.45220.70
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ศรีสะเกษ000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
สระบุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุดรธานี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00