รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครปฐม110.13000.00000.00000.00110.00220.13110.00000.00110.00
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พระนครศรีอยุธยา000.00110.25000.00000.00331.26441.51331.26000.00331.26
พะเยา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ยะลา000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.40110.40110.40000.00110.40
ลำพูน000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
สระบุรี000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
สระแก้ว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุดรธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00440.33440.33330.33110.00440.33
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แพร่000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75