รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บุรีรัมย์000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
พัทลุง000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มุกดาหาร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00220.24220.24220.24000.00220.24
แพร่000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00