รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชลบุรี000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ชัยภูมิ000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ตาก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
นราธิวาส000.00000.00000.00110.50000.00110.50110.50000.00110.50
น่าน000.00000.00000.00000.00232344.00232344.00232344.00000.00232344.00
พิจิตร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00220.29220.29220.29000.00220.29
ร้อยเอ็ด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลำปาง000.00110.06000.00000.00000.00110.06000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00562.40562.40452.25110.15562.40
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00