รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00777890.25777890.25777890.25000.00777890.25
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
จันทบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครปฐม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครพนม000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
บุรีรัมย์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.40110.40110.40000.00110.40
ลำพูน000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
สกลนคร110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00221.01221.01221.01000.00221.01