รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นครปฐม000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
พระนครศรีอยุธยา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ราชบุรี000.00000.00000.00000.002218.002218.001110.00118.002218.00
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00