รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จันทบุรี000.00000.00000.00910131.502024225.002934356.502327243.0067113.502934356.50
ตราด000.00000.00000.00000.006619.006619.006619.00000.006619.00
พัทลุง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิจิตร000.00000.00000.00000.001222.001222.001222.00000.001222.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สตูล000.00000.00000.00000.00223.25223.25223.25000.00223.25
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00