รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ลำพูน000.00000.00000.00000.00336.50336.50336.50000.00336.50
เชียงราย000.00000.00000.00000.00222212.37222212.37222212.37000.00222212.37
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.001,0591,1011,154.401,0591,1011,154.401,0541,0961,151.65552.751,0591,1011,154.40
แพร่000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00