รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
พระนครศรีอยุธยา000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
มุกดาหาร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
ลำพูน000.00000.00000.00000.00220.17220.17000.00220.17220.17
เชียงราย000.00000.00000.00000.00552.32552.32441.32111.00552.32
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00220.02220.02220.02000.00220.02