รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
ชลบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชัยภูมิ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตรัง000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ตราด000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
นครปฐม000.00110.10000.00000.00330.67440.77330.67000.00330.67
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ปัตตานี000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
พัทลุง000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00220.38220.38110.13110.25220.38
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00551.76551.76551.76000.00551.76
สมุทรสาคร000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
สุรินทร์000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
อำนาจเจริญ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เชียงราย000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
แพร่000.00000.00000.00110.25552.56662.81662.81000.00662.81