รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จันทบุรี000.00223.50000.00000.009922.00111125.509922.00000.009922.00
ฉะเชิงเทรา119.00000.00000.00113.00000.002212.00113.00000.00113.00
ชุมพร000.00000.00000.00000.00110.62110.62000.00110.62110.62
ตาก000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
นครปฐม000.00000.00000.00000.007747.307747.306642.30115.007747.30
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00221.50221.50110.50111.00221.50
ปราจีนบุรี000.001160.00000.00000.00171779.001818139.00171779.00000.00171779.00
พัทลุง000.00000.00000.00000.00292950.25292950.25272748.75221.50292950.25
มหาสารคาม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ร้อยเอ็ด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ศรีสะเกษ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สมุทรสาคร111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
สระแก้ว000.00000.00000.00000.0014147.0014147.0014147.00000.0014147.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00221.54221.54221.54000.00221.54
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.001123.001123.00000.001123.001123.00