รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ชลบุรี110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตราด000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
นครปฐม111.50000.00000.00000.00110.25221.75110.25000.00110.25
ปราจีนบุรี000.00110.05000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ยะลา000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ระยอง220.12000.00000.00000.00000.00220.12000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สงขลา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00440.48440.48440.48000.00440.48
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00