รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ขอนแก่น000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00330.11330.11330.11000.00330.11