รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เชียงราย000.00000.00000.00000.0023232.5823232.5823232.58000.0023232.58
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00110.45110.45110.45000.00110.45