รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
นครศรีธรรมราช000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ระยอง000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เชียงราย000.00000.00000.00000.0027276.4627276.4627276.46000.0027276.46
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00110.02110.02000.00110.02110.02