รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
นครปฐม000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
พะเยา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มุกดาหาร000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อำนาจเจริญ000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.001111.001111.001111.00000.001111.00