รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จอมบึง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
บ้านคา000.00000.00000.00000.00339.00339.00228.00111.00339.00
บ้านโป่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สวนผึ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โพธาราม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25