รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ช้างกลาง000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
พรหมคีรี000.00000.00000.00000.00332.00332.00221.50110.50332.00
พระพรหม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ร่อนพิบูลย์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50