รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50