รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.002237.002237.001125.001112.002237.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00222348.00222348.00222348.00000.00222348.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00110.38110.38000.00110.38110.38
ลองกอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.002929189.002929189.002929189.00000.002929189.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00