รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
(คะน้าฮ่องกง)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
(คะน้าเห็ดหอม)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กระท้อน000.00000.00000.00112.10000.00112.10000.00112.10112.10
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00330.31330.31110.13220.18330.31
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กระเทียม000.00000.00000.00447.2569743,231.5373783,238.7835383,133.503840105.2873783,238.78
กระเทียมต้น000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
กระเทียมหัว000.00113.00000.00000.00262754.28272857.28212248.28556.00262754.28
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00441.48441.48220.45221.03441.48
กล้วย000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.0091110.8891110.88899.63121.2591110.88
กล้วยหอม000.00110.25000.00221.55141526.25171828.05110.25151627.55161727.80
กล้วยหอมทอง000.00112.25000.00000.009964.25101066.507717.252247.009964.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00225.13225.13225.13000.00225.13
กล้วยไข่000.00112.00000.00000.00112.00224.00112.00000.00112.00
กวางตุ้ง000.00771.98000.00000.00282823.21353525.19252521.61331.60282823.21
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
กะหล่ำดอก000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.007726.007726.00337.754418.257726.00
กะหล่ำปลีรูปหัวใจ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กะเพรา000.00220.38000.00000.00141420.53161620.91141420.53000.00141420.53
กุยช่าย000.00110.25000.00000.00220.33330.58110.17110.16220.33
กุหลาบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ขนุน000.00000.00000.00000.00446.50446.50446.50000.00446.50
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ขิง000.00000.00000.00000.0011194.0011194.0011194.00000.0011194.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00664.42664.42554.39110.03664.42
ข่า000.00000.00000.00000.00220.07220.07220.07000.00220.07
ข้าวโพดฝักสด000.001827100.00000.00000.00148215848.50166242948.50137203811.50111237.00148215848.50
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00192047.00192047.00192047.00000.00192047.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00445.09445.09223.03222.06445.09
คอส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00331.30331.30110.20221.10331.30
คะน้า000.00110.10000.00000.00775.22885.32442.09333.13775.22
คะน้าฮ่องกง000.00000.00000.00000.00335365.50335365.50335365.50000.00335365.50
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
จิงจูฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.16110.16000.00110.16110.16
ชมพู่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ชะอม000.00110.13000.00113.00330.90554.03330.90113.00443.90
ซูกินี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ดีปลี000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.0010117.8710117.87553.81564.0610117.87
ตะไคร้หอม000.00000.00000.00000.00110.06110.06000.00110.06110.06
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00457.82457.82457.82000.00457.82
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00551.17551.17220.38330.79551.17
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00661.12661.12550.87110.25661.12
ถั่วพู000.00110.38000.00000.00220.78331.16110.63110.15220.78
ถั่วลันเตา000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
ถั่วเข็ม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ถั่วเหลืองฝักสด000.00232536.75000.00000.005967031,030.466197281,067.215967031,030.46000.005967031,030.46
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00330.85330.85110.25220.60330.85
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00445.10445.10335.00110.10445.10
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
ผักกาดหอมห่อ000.00000.00000.00000.00336.50336.50336.50000.00336.50
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.31110.31000.00110.31110.31
ผักกาดฮ่องเต้/กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกูด000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักขี้หูด000.00110.38000.00000.00000.00110.38000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00110.25000.00000.00220.17330.42000.00220.17220.17
ผักชี000.00110.25000.00000.00897.429107.67787.39110.03897.42
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ผักบุ้ง000.00220.75000.00000.0011116.5013137.2510106.47110.0311116.50
ผักบุ้งจีน000.00220.30000.00000.00775.66995.96553.91221.75775.66
ผักปลัง000.00220.63000.00000.00331.03551.66221.00110.03331.03
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00111.50111.50000.00111.50111.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00233.50233.50113.00120.50233.50
ผักเชียงดา000.00110.25000.00000.00445.50555.75110.50335.00445.50
ผักแพว000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
ผักโขม000.00110.13000.00000.00551.05661.18330.92220.13551.05
ฝรั่ง000.00000.00000.00111.20664.51775.71664.51111.20775.71
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00441.53441.53441.53000.00441.53
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
ฝรั่งแป้นสีทอง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริก000.00000.00000.00000.00336.88336.88110.13226.75336.88
พริกขี้หนู000.00110.38000.00000.009926.00101026.388825.75110.259926.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00111112.57111112.57664.39558.18111112.57
พริกยักษ์(พริกหวาน)000.00000.00000.001114.001128.002242.001128.001114.002242.00
พริกหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
พริกแม๊กซิกัน000.00000.00000.00000.0071213.0071213.0071213.00000.0071213.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00884.50884.50112.00772.50884.50
พริกไทยซีลอน000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.50110.25220.75
พลูคาว000.00330.95000.00000.00000.00330.95000.00000.00000.00
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักข้าว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
ฟักทองญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.0051018.0051018.00498.50119.5051018.00
ฟักแฟง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00221.25221.25110.25111.00221.25
มะกรูด000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
มะขามป้อม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะขามหวาน000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
มะขามหวานสีทอง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00181837.88181837.88171729.88118.00181837.88
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00221.75221.75221.75000.00221.75
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00443.38443.38443.38000.00443.38
มะม่วง5515.7551016.30116.0071034.259671,1134,109.989851,1394,182.289391,0883,927.983636222.259751,1244,150.23
มะม่วงงาช้างแดง000.00000.00000.00000.00192151.00192151.00171842.00239.00192151.00
มะม่วงจินหงส์111.00332.08000.00000.00128140349.50132144352.58121131304.007945.50128140349.50
มะม่วงทองดำ221.50131422.13000.00114.75121127327.85137144356.23120126326.85225.75122128332.60
มะม่วงนวลคำ000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00202194.04202194.04192086.29117.75202194.04
มะม่วงฟ้าลั่น000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะม่วงมหาชนก000.004418.00000.00000.00106110348.22110114366.22104107332.842315.38106110348.22
มะม่วงมัน000.00000.00000.00000.004520.184520.184520.18000.004520.18
มะม่วงมันขุนศรี000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะม่วงมันศรีวิชัย000.00110.50000.00000.00222254.10232354.60222254.10000.00222254.10
มะม่วงสามฤดู000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
มะม่วงอกร่อง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะม่วงอาทูอีทู110.10331.58000.00000.006366113.636770115.316164109.13224.506366113.63
มะม่วงเขียวมรกต000.006613.33000.00000.00114124418.34120130431.67110119399.214519.13114124418.34
มะม่วงเขียวสามรส000.00000.00000.00000.00335.50335.50335.50000.00335.50
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00345.66345.66345.66000.00345.66
มะม่วงเขียวใหญ่220.6091212.59000.00000.00374160.23485573.42374160.23000.00374160.23
มะม่วงเพชรบ้านลาด000.00000.00000.00000.00110.16110.16110.16000.00110.16
มะม่วงแก้วขมิ้น000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
มะม่วงแดงจักรพรรดิ์000.00000.00000.00000.00171964.26171964.26151760.76223.50171964.26
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
มะยงชิด000.00000.00000.00000.004429.504429.504429.50000.004429.50
มะระ000.00000.00000.00000.00677.25677.25677.25000.00677.25
มะละกอ000.00000.00000.00000.002222.002222.001115.00117.002222.00
มะเขือ000.00110.50000.00000.00110.03220.53110.03000.00110.03
มะเขือพวง000.00110.13000.00000.00110.25220.38110.25000.00110.25
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00478.50478.50368.00110.50478.50
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
มะเขือเจ้าพระยา000.00000.00000.00000.00222.75222.75222.75000.00222.75
มะเขือเทศ000.00110.38000.00000.00220.31330.69110.25110.06220.31
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.002221.502221.502221.50000.002221.50
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00220.16220.16110.01110.15220.16
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00551.50551.50441.25110.25551.50
มันฝรั่ง112.25114.00000.00225.007373190.007777201.25110.757474194.257575195.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
ยอดฟักทอง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ราสเบอรี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ละมุด000.00000.00000.00000.00111.50111.50000.00111.50111.50
ลำไย151550.00160198960.28225.503744312,074.045,5316,63031,166.436,0827,27634,256.253,8884,70122,239.772,0192,36211,006.205,9077,06333,245.97
ลำไยสีชมพู000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ลำไยอีดอ81051.555166153,338.57111263.252932193.752,9803,46418,265.643,5444,13321,912.762,6093,06516,590.014114431,932.633,0203,50818,522.64
ลำไยเบี้ยวเขียว000.00441.68000.00000.005640.2591041.935640.25000.005640.25
สวีทเบซิล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ส้มกัมคอวท์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ส้มโอ000.00000.00000.00000.002210.252210.252210.25000.002210.25
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
ส้มโอขาวใหญ่000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
ส้มโอทองดี000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111629.50111629.50101527.50112.00111629.50
หม่อน000.00000.00000.00000.00330.60330.60220.50110.10330.60
หอมแดง2217.00000.00000.00111.005658167.805961185.807711.555052157.255759168.80
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00220.63220.63220.63000.00220.63
อะโวกาโด000.00000.00000.00000.00568.50568.50568.50000.00568.50
อัญชัน000.00000.00000.00000.00330.64330.64220.51110.13330.64
อินทผลัม000.00000.00000.00000.0022163.2522163.2522163.25000.0022163.25
ฮอลแลนด์000.00000.00000.00000.004522.754522.753410.001112.754522.75
เคพกูสเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00775.75775.75775.75000.00775.75
เจียวกู่หลาน000.00000.00000.00000.00110.16110.16000.00110.16110.16
เมล่อน000.00000.00000.00000.00161624.55161624.55141419.05225.50161624.55
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00441.48441.48220.45221.03441.48
เลม่อน000.00000.00000.00111.20220.75331.95220.75111.20331.95
เสาวรส000.00000.00000.00000.008686219.658686219.658585218.40111.258686219.65
เสาวรสไทนุง000.00111.00000.00000.00446.50557.50446.50000.00446.50
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดตับเต่า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.37220.37110.12110.25220.37
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00331.35331.35331.35000.00331.35
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เห็ดลม000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
เห็ดหอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00330.78330.78330.78000.00330.78
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.001123.001123.001123.00000.001123.00
เห็ดโคนน้อย000.00000.00000.00000.00330.85330.85220.60110.25330.85
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.005510.925510.92440.921110.005510.92
แขกนวล000.00000.00000.00000.00118.00118.00000.00118.00118.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00112.507716.008818.506610.50228.008818.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.53220.53000.00220.53220.53
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00441.50441.50441.50000.00441.50
แตงโม000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
แบล็คเบอรี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
โกโก้000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.04110.04000.00110.04110.04
โรสแมรี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
โหระพา000.00110.50000.00000.0011119.63121210.1311119.63000.0011119.63
ใบเตย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ใบแมงลัก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่000.00000.00000.00112.00000.00112.00000.00112.00112.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
ไผ่เลี้ยง000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00551.05551.05551.05000.00551.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00551.16551.16551.16000.00551.16
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)110.25000.00000.00000.00782.42892.67782.42000.00782.42
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00220.72220.72220.72000.00220.72
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00330.81330.81330.81000.00330.81
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00441.01441.01441.01000.00441.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (เบบี้คอส)000.00000.00000.00000.00330.83330.83330.83000.00330.83
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00330.15330.15330.15000.00330.15
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดสลัดโบลว์)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00661.18661.18661.18000.00661.18