รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00330.26330.26220.04110.22330.26
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.004415.004415.004415.00000.004415.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.005533.505533.505533.50000.005533.50
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.003311.003311.003311.00000.003311.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00330.26330.26220.04110.22330.26
ข่า000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ชะอม000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00330.82330.82330.82000.00330.82
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00192058.50192058.50192058.50000.00192058.50
บวบ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.0099101.503784154,237.403874244,338.903483833,867.403941471.503874244,338.90
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00220.52220.52110.02110.50220.52
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00220.10220.10220.10000.00220.10
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.47220.47110.25110.22220.47
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
พริก000.00000.00000.00000.00117.00117.00117.00000.00117.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะนาว000.00000.00000.00000.003317.003317.003317.00000.003317.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.52220.52220.52000.00220.52
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
มังคุด000.00000.00111.503311.50168178876.08172182889.08113121628.585961260.50172182889.08
ลองกอง000.00000.00000.00000.004419.004419.004419.00000.004419.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เมลอน000.00000.00000.00000.00220.18220.18220.18000.00220.18
เรดคอส000.00000.00000.00000.00110.22110.22000.00110.22110.22
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00330.82330.82330.82000.00330.82
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.80110.80110.80000.00110.80
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
แตงกวา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00111116.80111116.80101012.80114.00111116.80
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00220.08220.08220.08000.00220.08
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01