รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00221.67221.67221.67000.00221.67
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00110.50000.00110.50000.00110.50110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.0014144.5014144.5014144.50000.0014144.50
ผักบุ้งจีน000.00110.25000.00000.0018185.0319195.2818185.03000.0018185.03
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00224.50224.50224.50000.00224.50
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00114.50114.50114.50000.00114.50
มะระจีน000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มังคุด000.00000.00000.00333.50000.00333.50000.00333.50333.50
มันเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลองกอง000.00000.00000.00111.25555.08666.33555.08111.25666.33
แตงกวา000.00000.00000.00000.0014145.7514145.7514145.75000.0014145.75
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25