รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ลองกอง000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00