รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.0011110.0011110.0011110.00000.0011110.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25