รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุเรียน000.00223.00000.00000.007273135.507475138.507273135.50000.007273135.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00232436.00232436.00232436.00000.00232436.00
มังคุด000.00000.00000.00111.009915.50101016.509915.50111.00101016.50
ลองกอง000.00000.00000.00113.00223.00336.00223.00113.00336.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00616690.95616690.95616690.95000.00616690.95
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00