รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00557.00557.00557.00000.00557.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00334.50114.00448.50114.00334.50448.50
มังคุด000.00000.00000.007819.256613.25131432.506613.257819.25131432.50
ลองกอง000.00000.00000.00000.00181835.50181835.50181835.50000.00181835.50