รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กล้วยหอม000.00000.00000.001112.00000.001112.00000.001112.001112.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00363642.15363642.15363642.15000.00363642.15
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00110.256618.509999229.20106106247.959999229.207718.75106106247.95
มังคุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลองกอง000.00000.00114.00181826.00585958.75777888.75585958.75191930.00777888.75
สละ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00