ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดยโสธร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดชุม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 26.00 4 4 19.86 11 11 45.86 4 4 19.86 7 7 26.00 11 11 45.86
คำเขื่อนแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.00 30 32 75.75 102 125 162.35 137 162 244.10 104 128 170.35 33 34 73.75 137 162 244.10
ค้อวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 71 168.00 199 209 508.25 260 280 676.25 199 209 508.25 61 71 168.00 260 280 676.25
ทรายมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 5.00 2 2 4.00 3 4 9.00 2 2 4.00 1 2 5.00 3 4 9.00
ป่าติ้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 3.50 1 1 25.00 4 5 28.50 2 2 25.50 2 3 3.00 4 5 28.50
มหาชนะชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 3.00 1 1 5.00 4 6 8.00 1 1 5.00 3 5 3.00 4 6 8.00
เมืองยโสธร 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 3 4 9.50 6 7 15.50 4 5 10.50 1 1 1.00 5 6 11.50
เลิงนกทา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 40.00 1 2 2.50 3 4 43.50 1 2 2.50 2 2 41.00 3 4 43.50
ไทยเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 9.25 0 0 0.00 7 7 9.25 0 0 0.00 7 7 9.25 7 7 9.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 2.00 301 334 672.60 303 336 675.60 303 336 675.60 0 0 0.00 303 336 675.60
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริก 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 2 2 5.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 4 4 3.25 1 1 1.00 6 6 5.25 2 2 2.00 4 4 3.25 6 6 5.25
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 25.00 1 1 25.00 1 1 25.00 0 0 0.00 1 1 25.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 62.00 0 0 0.00 7 7 62.00 0 0 0.00 7 7 62.00 7 7 62.00
สะระแหน่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 72 168.00 0 0 0.00 61 72 168.00 0 0 0.00 61 72 168.00 61 72 168.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.86 1 1 1.86 1 1 1.86 0 0 0.00 1 1 1.86
เห็ดขอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00
เห็ดฮังการี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 14.00 2 2 19.00 1 1 14.00 1 1 5.00 2 2 19.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 22 22 63.50 2 3 10.00 28 29 78.50 3 4 15.00 25 25 63.50 28 29 78.50
แตงไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00