ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ต.ค.-2560

ผลการดำเนินงานจังหวัดยโสธร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดชุม 0 0 0.00 1 1 1.86 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 26.00 8 8 27.86 7 7 26.00 0 0 0.00 7 7 26.00
คำเขื่อนแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 184 191 349.43 184 191 349.43 184 191 349.43 0 0 0.00 184 191 349.43
ค้อวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 212 316 725.75 212 316 725.75 212 316 725.75 0 0 0.00 212 316 725.75
ทรายมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 5.00 1 2 5.00 1 2 5.00 0 0 0.00 1 2 5.00
ป่าติ้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มหาชนะชัย 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 18 55.40 16 19 56.40 15 18 55.40 0 0 0.00 15 18 55.40
เมืองยโสธร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 18 19 42.75 20 21 44.75 5 6 4.75 15 15 40.00 20 21 44.75
เลิงนกทา 0 0 0.00 1 1 17.00 0 0 0.00 1 1 6.00 3 5 44.25 5 7 67.25 3 5 44.25 1 1 6.00 4 6 50.25
ไทยเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 23.00 3 3 23.00 3 3 23.00 0 0 0.00 3 3 23.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียมหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
ข้าวโพดเหนียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 9.25 7 7 9.25 7 7 9.25 0 0 0.00 7 7 9.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 129 131 226.00 129 131 226.00 115 117 187.00 14 14 39.00 129 131 226.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะนาว 0 0 0.00 1 1 17.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 5.75 7 8 22.75 6 7 5.75 0 0 0.00 6 7 5.75
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 60.00 6 6 60.00 6 6 60.00 0 0 0.00 6 6 60.00
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สะระแหน่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 196 301 706.25 196 301 706.25 196 301 706.25 0 0 0.00 196 301 706.25
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 2 2 20.00 3 3 26.00 2 2 20.00 1 1 6.00 3 3 26.00
เผือก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เมล่อน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.75 3 3 2.75 2 2 1.75 0 0 0.00 2 2 1.75
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 1 1 1.86 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.86 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 95 95 226.08 95 95 226.08 95 95 226.08 0 0 0.00 95 95 226.08
ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00