ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดยโสธร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดชุม 0 0 0.00 3 3 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 8 8 36.86 12 12 46.86 9 9 41.86 0 0 0.00 9 9 41.86
คำเขื่อนแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 4 4 9.25 181 186 338.18 187 192 351.43 185 190 344.43 2 2 7.00 187 192 351.43
ค้อวัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 37 87.50 199 279 638.25 230 316 725.75 217 298 685.00 13 18 40.75 230 316 725.75
ทรายมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 5.00 1 2 5.00 1 2 5.00 0 0 0.00 1 2 5.00
มหาชนะชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 8.00 3 6 8.00 3 6 8.00 0 0 0.00 3 6 8.00
เมืองยโสธร 0 0 0.00 27 30 54.45 0 0 0.00 2 2 1.50 3 4 3.25 32 36 59.20 5 6 4.75 0 0 0.00 5 6 4.75
เลิงนกทา 3 3 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 42.00 2 4 2.75 7 9 47.25 3 5 42.75 1 1 2.00 4 6 44.75
ไทยเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 23.00 3 3 23.00 3 3 23.00 0 0 0.00 3 3 23.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 3 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
ตะไคร้ 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 6 6 7.25 8 8 11.25 7 7 9.25 0 0 0.00 7 7 9.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.50 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75
ถั่วลิสง 0 0 0.00 26 29 52.45 0 0 0.00 0 0 0.00 103 105 139.60 129 134 192.05 103 105 139.60 0 0 0.00 103 105 139.60
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 5 6 5.25 6 7 5.75 6 7 5.75 0 0 0.00 6 7 5.75
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะม่วงโชคอนันต์ 3 3 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 45.00 5 5 17.00 7 7 62.00 7 7 62.00 0 0 0.00 7 7 62.00
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สะระแหน่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 37 87.50 183 264 618.75 214 301 706.25 201 283 665.50 13 18 40.75 214 301 706.25
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 20.00 2 2 20.00 2 2 20.00 0 0 0.00 2 2 20.00
เผือก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 0.75 2 2 1.75 2 2 1.75 0 0 0.00 2 2 1.75
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 19.00 2 2 19.00 2 2 19.00 0 0 0.00 2 2 19.00
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.86 1 1 1.86 1 1 1.86 0 0 0.00 1 1 1.86
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 4 4 11.00 90 90 213.08 95 95 226.08 92 92 217.08 3 3 9.00 95 95 226.08
ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00