ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านปึก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บ้านสวน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 1.34 0 0 0.00 3 4 4.01 4 15 5.35 2 2 2.01 2 13 3.34 4 15 5.35
มะขามหย่ง 0 0 0.00 1 3 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองข้างคอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
หนองรี 1 1 5.00 0 0 0.00 2 3 2.50 1 1 2.00 5 39 16.62 9 44 26.12 1 6 0.12 7 37 21.00 8 43 21.12
หนองไม้แดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
ห้วยกะปิ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 1.75 0 0 0.00 2 2 0.33 3 6 2.08 3 6 2.08 0 0 0.00 3 6 2.08
เหมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 9 5.28 3 10 6.28 1 4 0.28 2 6 6.00 3 10 6.28
แสนสุข 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.03 0 0 0.00 1 2 0.03 0 0 0.00 1 2 0.03 1 2 0.03

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนคอรัล 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 3.50 4 6 3.50 0 0 0.00 4 6 3.50 4 6 3.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 2.02 0 0 0.00 2 2 2.01 2 2 2.01
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.23 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.23 0 0 0.00 1 1 0.23 1 1 0.23
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 3 5 2.50 4 6 2.51 0 0 0.00 4 6 2.51 4 6 2.51
คะน้า 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.03 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02
ต้นอ่อนพืช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.04 1 2 0.04 1 2 0.04 0 0 0.00 1 2 0.04
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.02 1 1 0.02 3 3 0.29 2 2 0.27 1 1 0.02 3 3 0.29
บัตเตอร์เฮด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 4.00 4 7 4.00 0 0 0.00 4 7 4.00 4 7 4.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาว(ไดโตเกียว) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00
ผักกาดแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07
ผักโขมจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 0 0 0.00 3 3 1.50 4 4 1.54 0 0 0.00 4 4 1.54 4 4 1.54
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07
เรดคอรัล 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02
เรดคอรัลสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 2.50 3 5 2.50 0 0 0.00 3 5 2.50 3 5 2.50
เรดโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 3 5 2.50 4 6 3.50 0 0 0.00 4 6 3.50 4 6 3.50
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 2 2 2.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.02 1 1 0.02 3 3 0.29 2 2 0.27 1 1 0.02 3 3 0.29
ไควาเระ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.02 2 2 0.27 2 2 0.27 0 0 0.00 2 2 0.27
ไฮโดรโปนิกส์ 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.45 4 4 7.45 3 3 2.45 0 0 0.00 3 3 2.45
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00