ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองกิ่ว 1 1 0.00 2 2 1.00 0 0 0.00 1 1 50.00 7 10 336.14 11 14 387.14 7 10 336.14 1 1 50.00 8 11 386.14
บ้านบึง 1 1 1.00 1 1 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 11 3.25 6 15 6.25 1 10 3.00 3 3 2.25 4 13 5.25
มาบไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.25 1 1 0.00 5 5 3.25 0 0 0.00 5 5 3.25 5 5 3.25
หนองชาก 0 0 0.00 1 10 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 50.54 3 14 50.54 2 4 50.54 0 0 0.00 2 4 50.54
หนองซ้ำซาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 25.50 3 4 25.50 1 1 4.00 2 3 21.50 3 4 25.50
หนองบอนแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 0.98 1 7 0.98 1 7 0.98 0 0 0.00 1 7 0.98
หนองอิรุณ 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 47.00 3 3 52.00 2 2 47.00 0 0 0.00 2 2 47.00
หนองไผ่แก้ว 2 2 54.00 1 1 30.00 0 0 0.00 2 2 70.00 1 1 30.00 6 6 184.00 2 2 60.00 1 1 40.00 3 3 100.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 2 2 0.14 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กะเพรา 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
กุยช่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.28 1 2 0.28 1 2 0.28 0 0 0.00 1 2 0.28
ต้นอ่อนพืช 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ถั่วพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ทานตะวัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 21.00 1 2 21.00 0 0 0.00 1 2 21.00 1 2 21.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 1 1 0.14 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
พริกขี้หนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริกหยวก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 1 1 0.14 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะพร้าว 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 1 1 0.14 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 45.00 1 1 45.00 1 1 45.00 0 0 0.00 1 1 45.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มันสำปะหลังโรงงาน 3 3 59.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 59.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มัลเบอร์รี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สับปะรด 0 0 0.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 90.00 4 4 283.00 8 8 374.00 4 4 283.00 2 2 90.00 6 6 373.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 1 1 0.14 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
เรดโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.39 2 2 0.39 1 1 0.14 1 1 0.25 2 2 0.39
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 2.00 4 4 3.25 1 1 2.00 3 3 1.25 4 4 3.25
แคนตาลูป 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 90.00 2 2 90.00 2 2 90.00 0 0 0.00 2 2 90.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00 4 4 33.00 6 6 93.00 4 4 62.50 1 1 0.50 5 5 63.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (มิซูน่า) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ร็อคเก็ต) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (วอเตอร์เครส) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00