ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ธาตุทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00
บ่อกวางทอง 1 1 1.00 1 1 2.00 1 1 2.00 2 3 3.00 3 4 4.00 8 10 12.00 0 0 0.00 6 8 9.00 6 8 9.00
บ่อทอง 4 4 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.19 5 5 50.19 1 1 0.19 0 0 0.00 1 1 0.19
พลวงทอง 2 4 0.00 19 20 78.00 10 12 41.50 1 1 3.00 6 10 33.35 38 47 155.85 6 10 33.35 11 13 44.50 17 23 77.85
วัดสุวรรณ 13 13 0.00 1 1 10.00 1 1 25.00 4 4 71.00 2 2 10.30 21 21 116.30 2 2 10.30 5 5 96.00 7 7 106.30
เกษตรสุวรรณ 23 23 0.00 0 0 0.00 3 3 5.25 0 0 0.00 1 2 41.00 27 28 46.25 1 2 41.00 3 3 5.25 4 5 46.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยไข่ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
ขนุน 0 0 0.00 3 3 13.00 2 2 9.00 1 1 3.00 1 1 9.30 7 7 34.30 1 1 9.30 3 3 12.00 4 4 21.30
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 1.00 1 1 1.00 3 3 2.25 0 0 0.00 3 3 2.25 3 3 2.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 19.60 6 6 19.60 6 6 19.60 0 0 0.00 6 6 19.60
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 9 9 32.00 3 3 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 37.50 0 0 0.00 3 3 5.50 3 3 5.50
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะนาว 1 1 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
มังคุด 2 2 0.00 5 5 22.00 4 4 18.00 0 0 0.00 2 2 8.50 13 13 48.50 2 2 8.50 4 4 18.00 6 6 26.50
สับปะรด 20 20 50.00 1 1 10.00 3 3 30.00 3 3 70.00 1 2 41.00 28 29 201.00 1 2 41.00 6 6 100.00 7 8 141.00
อ้อย (ขอนแก่น 3) 20 20 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
เงาะโรงเรียน 1 1 0.00 2 2 7.00 2 2 5.00 0 0 0.00 1 1 3.75 6 6 15.75 1 1 3.75 2 2 5.00 3 3 8.75
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.19 1 1 0.19 1 1 0.19 0 0 0.00 1 1 0.19
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00
ไผ่หวาน 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00