ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดชลบุรี อำเภอเกาะจันทร์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่าบุญมี 3 3 6.00 1 1 1.00 1 1 0.50 8 8 8.00 18 21 44.00 31 34 59.50 11 14 15.00 16 16 37.50 27 30 52.50
เกาะจันทร์ 2 2 1.00 5 8 201.00 0 0 0.00 10 10 266.00 30 36 554.33 47 56 1,022.33 18 24 303.33 22 22 517.00 40 46 820.33

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะเพรา 3 3 3.00 1 1 1.00 1 1 0.50 16 16 16.00 31 33 33.00 52 54 53.50 20 22 22.00 28 28 27.50 48 50 49.50
ขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 27.00 5 5 27.00 0 0 0.00 5 5 27.00 5 5 27.00
ต้นหอม 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 2.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.05 4 4 3.05 3 3 2.05 1 1 1.00 4 4 3.05
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะม่วง 0 0 0.00 5 8 201.00 0 0 0.00 2 2 258.00 6 11 531.00 13 21 990.00 5 10 291.00 3 3 498.00 8 13 789.00
หม่อน 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.28 1 1 0.28 1 1 0.28 0 0 0.00 1 1 0.28