ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระยอง อำเภอเขาชะเมา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชำฆ้อ 1 4 80.00 5 14 5.00 12 23 116.90 2 2 45.00 11 20 130.00 31 63 376.90 12 20 113.15 13 25 178.75 25 45 291.90
น้ำเป็น 66 149 635.30 9 13 85.00 44 75 465.50 17 22 181.00 84 170 1,006.85 220 429 2,373.65 89 171 1,047.60 56 96 605.75 145 267 1,653.35
ห้วยทับมอญ 3 6 3.00 22 35 112.00 28 55 346.27 0 0 0.00 46 78 524.75 99 174 986.02 67 126 798.02 7 7 73.00 74 133 871.02
เขาน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยไข่ 1 1 1.00 0 0 0.00 2 2 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
ขนุน 3 3 20.00 3 4 0.00 10 10 59.00 1 1 35.00 9 10 85.00 26 28 199.00 14 15 121.00 6 6 58.00 20 21 179.00
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
ทุเรียน 52 57 256.10 5 5 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 129.75 85 90 403.85 27 27 125.75 1 1 4.00 28 28 129.75
ทุเรียนหมอนทอง 1 1 0.00 11 11 37.00 46 48 353.25 8 8 65.00 58 58 397.00 124 126 852.25 73 73 503.00 39 41 312.25 112 114 815.25
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 56 57 351.25 31 32 139.00 62 64 437.20 10 11 94.00 113 115 815.50 272 279 1,836.95 141 143 994.45 44 47 352.25 185 190 1,346.70
ลองกอง 18 19 53.00 6 6 0.00 17 17 60.95 3 3 17.00 35 35 137.50 79 80 268.45 36 36 130.95 19 19 84.50 55 55 215.45
ลองกองตันหยงมัส 0 0 0.00 2 2 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 3 3 10.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
หมาก 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 19 20 36.95 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 15.25 26 27 52.20 7 7 15.25 0 0 0.00 7 7 15.25
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 2 2 0.00 11 11 12.77 1 1 15.00 10 10 30.50 24 24 58.27 9 9 12.27 13 13 46.00 22 22 58.27
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50