ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดระยอง อำเภอเขาชะเมา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชำฆ้อ 4 10 80.00 5 14 5.00 9 16 95.45 10 18 127.95 7 12 75.50 35 70 383.90 4 4 24.50 22 42 274.40 26 46 298.90
น้ำเป็น 71 150 382.60 29 42 243.70 33 53 307.00 34 52 375.00 91 194 1,109.85 258 491 2,418.15 86 176 997.10 72 123 794.75 158 299 1,791.85
ห้วยทับมอญ 4 9 0.00 23 36 115.00 7 7 65.25 58 111 731.77 11 16 77.25 103 179 989.27 9 14 63.25 67 120 811.02 76 134 874.27
เขาน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยไข่ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 0 0 0.00 3 3 9.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00
กาแฟ 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขนุน 3 3 20.00 3 4 0.00 3 3 13.00 8 8 114.00 11 12 47.25 28 30 194.25 9 10 37.25 13 13 137.00 22 23 174.25
ชมพู่ 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
ทุเรียน 64 74 178.80 14 15 47.30 0 0 0.00 21 22 146.25 46 46 242.25 145 157 614.60 45 45 238.25 22 23 150.25 67 68 388.50
ทุเรียนหมอนทอง 1 1 0.00 11 11 37.00 22 24 186.00 39 39 228.00 26 26 230.00 99 101 681.00 16 16 156.75 71 73 487.25 87 89 644.00
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
มังคุด 43 43 191.75 48 49 254.50 32 34 228.45 75 76 600.00 90 92 569.75 288 294 1,844.45 85 87 527.50 112 115 870.70 197 202 1,398.20
ลองกอง 21 21 44.50 7 7 6.50 9 9 31.25 21 21 105.70 28 28 86.50 86 86 274.45 22 22 54.25 36 36 169.20 58 58 223.45
ลองกองตันหยงมัส 0 0 0.00 2 2 8.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 10.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
เงาะ 22 22 26.55 2 2 10.40 0 0 0.00 4 4 2.77 9 9 18.25 37 37 57.97 9 9 18.25 4 4 2.77 13 13 21.02
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 2 2 0.00 6 6 9.00 6 6 27.00 5 5 18.50 19 19 54.50 1 1 2.50 16 16 52.00 17 17 54.50
ไฮโดรโปรนิกส์ 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50