ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ช้างทูน 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 69.00 40 70 838.35 45 78 927.35 40 72 853.35 4 5 54.00 44 77 907.35
ด่านชุมพล 11 12 122.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 49 364.00 45 62 488.00 26 38 288.00 7 11 76.00 33 49 364.00
นนทรีย์ 3 5 44.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 38 636.50 25 43 680.50 19 32 514.50 3 6 122.00 22 38 636.50
บ่อพลอย 23 28 270.00 0 0 0.00 1 2 8.00 6 7 25.00 112 204 1,990.50 142 241 2,293.50 73 145 1,536.00 46 68 487.50 119 213 2,023.50
หนองบอน 1 3 56.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 0.91 22 52 1,540.00 24 60 1,596.91 20 48 880.00 3 9 660.91 23 57 1,540.91

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระถิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 30.00 2 2 30.00 1 1 30.00 1 1 0.00 2 2 30.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 10.00 2 2 10.30 0 0 0.00 2 2 10.30 2 2 10.30
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 115.00 8 8 115.00 8 8 115.00 0 0 0.00 8 8 115.00
ทุเรียนก้านยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ทุเรียนหมอนทอง 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 4.00 2 2 7.00 42 43 468.50 46 47 489.50 38 39 409.50 7 7 70.00 45 46 479.50
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 53.00 4 4 53.00 4 4 53.00 0 0 0.00 4 4 53.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12
ผักโขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 10 10 67.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 14.00 148 149 1,495.00 162 163 1,578.00 115 116 1,196.00 36 36 313.00 151 152 1,509.00
ลองกอง 2 2 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 3 3 15.00 47 48 599.50 53 54 622.50 36 37 459.00 15 15 159.50 51 52 618.50
ลองกองตันหยงมัส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 36.00 9 9 36.00 9 9 36.00 0 0 0.00 9 9 36.00
ลำไย 2 2 42.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 662.00 7 7 704.00 3 3 59.00 2 2 603.00 5 5 662.00
สับปะรด 5 5 47.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 22 233.00 26 27 280.00 16 17 206.00 5 5 27.00 21 22 233.00
ฮอลแลนด์ 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 8 8 79.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 89.00 23 23 168.00 15 15 89.00 0 0 0.00 15 15 89.00
เงาะตราดสีทอง 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 19 171.00 19 20 174.00 18 19 171.00 0 0 0.00 18 19 171.00
เงาะโรงเรียน 19 19 160.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 58.00 77 80 1,366.00 102 105 1,584.00 59 61 1,212.00 24 25 212.00 83 86 1,424.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.25 2 2 0.37 1 1 0.25 1 1 0.12 2 2 0.37