ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ช้างทูน 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 6 10 119.00 39 68 789.35 47 80 948.35 41 73 854.35 4 5 54.00 45 78 908.35
ด่านชุมพล 11 12 122.00 1 1 2.00 0 0 0.00 4 6 36.00 29 43 328.00 45 62 488.00 28 42 322.00 5 7 42.00 33 49 364.00
นนทรีย์ 10 13 98.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 21 37 628.50 33 52 734.50 20 36 624.50 2 2 12.00 22 38 636.50
บ่อพลอย 7 10 138.00 0 0 0.00 1 2 8.00 42 64 453.50 99 200 1,851.00 149 276 2,450.50 101 204 1,881.00 41 62 431.50 142 266 2,312.50
หนองบอน 4 6 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 660.00 22 51 980.00 28 61 1,740.00 22 51 980.00 2 4 660.00 24 55 1,640.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระถิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 30.00 2 2 30.00 1 1 30.00 1 1 0.00 2 2 30.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
ทุเรียน 14 14 109.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 132.00 25 25 241.00 10 10 132.00 0 0 0.00 10 10 132.00
ทุเรียนก้านยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ทุเรียนหมอนทอง 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 4.00 5 5 40.00 47 48 479.50 54 55 533.50 48 49 481.50 5 5 42.00 53 54 523.50
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 53.00 4 4 53.00 4 4 53.00 0 0 0.00 4 4 53.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 9 9 60.00 1 1 2.00 0 0 0.00 32 32 255.00 137 139 1,383.00 179 181 1,700.00 138 140 1,396.00 31 31 242.00 169 171 1,638.00
ลองกอง 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 4.00 17 17 174.50 34 35 442.00 53 54 622.50 38 39 471.00 14 14 149.50 52 53 620.50
ลองกองตันหยงมัส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 36.00 9 9 36.00 9 9 36.00 0 0 0.00 9 9 36.00
ลำไย 2 2 42.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 603.00 3 3 59.00 7 7 704.00 3 3 59.00 2 2 603.00 5 5 662.00
สับปะรด 5 5 47.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 21.00 17 18 212.00 26 27 280.00 16 17 206.00 5 5 27.00 21 22 233.00
ฮอลแลนด์ 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 7 7 78.00 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 109.00 26 26 207.00 18 18 109.00 0 0 0.00 18 18 109.00
เงาะสีทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 20 174.00 19 20 174.00 19 20 174.00 0 0 0.00 19 20 174.00
เงาะโรงเรียน 2 2 30.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 172.00 83 87 1,427.00 107 111 1,629.00 86 90 1,478.00 19 19 121.00 105 109 1,599.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25