ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดตราด อำเภอบ่อไร่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ช้างทูน 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 69.00 39 69 833.35 44 77 922.35 39 71 848.35 4 5 54.00 43 76 902.35
ด่านชุมพล 22 23 174.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 21 193.00 35 44 367.00 8 14 151.00 5 7 42.00 13 21 193.00
นนทรีย์ 3 5 44.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 210.00 9 19 254.00 5 13 202.00 1 1 8.00 6 14 210.00
บ่อพลอย 5 10 137.00 0 0 0.00 1 2 8.00 6 7 25.00 111 204 1,990.50 123 223 2,160.50 74 147 1,551.00 44 66 472.50 118 213 2,023.50
หนองบอน 1 3 56.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 0.91 22 52 1,540.00 24 60 1,596.91 20 48 880.00 3 9 660.91 23 57 1,540.91

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระถิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 30.00 2 2 30.00 1 1 30.00 1 1 0.00 2 2 30.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 10.00 2 2 10.30 0 0 0.00 2 2 10.30 2 2 10.30
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 81.00 6 6 81.00 6 6 81.00 0 0 0.00 6 6 81.00
ทุเรียนก้านยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ทุเรียนหมอนทอง 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 4.00 2 2 7.00 27 28 280.00 31 32 301.00 25 26 249.00 5 5 42.00 30 31 291.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 53.00 4 4 53.00 4 4 53.00 0 0 0.00 4 4 53.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12
ผักโขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 13 13 81.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 14.00 132 133 1,339.00 148 149 1,434.00 102 103 1,086.00 33 33 267.00 135 136 1,353.00
ลองกอง 2 2 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 3 3 15.00 46 47 559.50 52 53 582.50 35 36 419.00 15 15 159.50 50 51 578.50
ลองกองตันหยงมัส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 33.00 8 8 33.00 8 8 33.00 0 0 0.00 8 8 33.00
ลำไย 2 2 42.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 662.00 7 7 704.00 3 3 59.00 2 2 603.00 5 5 662.00
สับปะรด 13 13 85.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 14 186.00 26 27 271.00 8 9 159.00 5 5 27.00 13 14 186.00
ฮอลแลนด์ 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 8 8 79.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 89.00 23 23 168.00 15 15 89.00 0 0 0.00 15 15 89.00
เงาะตราดสีทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 19 171.00 18 19 171.00 18 19 171.00 0 0 0.00 18 19 171.00
เงาะโรงเรียน 2 2 30.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 58.00 67 70 1,232.00 75 78 1,320.00 53 56 1,163.00 20 20 127.00 73 76 1,290.00
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.25 2 2 0.37 1 1 0.25 1 1 0.12 2 2 0.37
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10