ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดตราด อำเภอแหลมงอบ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองใหญ่ 6 14 44.88 17 31 159.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 31 153.10 44 76 356.98 21 31 153.10 0 0 0.00 21 31 153.10
น้ำเชี่ยว 4 7 41.50 1 2 8.00 0 0 0.00 3 3 63.00 14 20 135.00 22 32 247.50 14 20 135.00 3 3 63.00 17 23 198.00
บางปิด 2 3 4.50 2 3 18.00 0 0 0.00 2 2 20.00 43 65 524.51 49 73 567.01 33 41 396.51 12 26 148.00 45 67 544.51
แหลมงอบ 1 1 7.00 4 5 14.00 0 0 0.00 1 1 4.00 11 25 33.02 17 32 58.02 12 26 37.02 0 0 0.00 12 26 37.02

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนโอ๊ค 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.00 6 6 1.00 5 5 0.00 1 1 1.00 6 6 1.00
กาแฟ 0 0 0.00 1 1 44.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 44.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กาแฟโรบัสต้า 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.00 6 6 1.00 5 5 0.00 1 1 1.00 6 6 1.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00 2 2 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 1 1 0.00 1 1 1.00 2 2 1.00
ทุเรียน 7 7 42.90 13 14 36.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 37.00 27 29 115.90 7 8 37.00 0 0 0.00 7 8 37.00
ทุเรียนหมอนทอง 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 121.10 23 23 123.10 21 21 117.10 1 1 4.00 22 22 121.10
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00 2 2 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00
ผักกาดหอม 1 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 2 4 2.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 3 3 0.00 1 1 1.00 4 4 1.00
ผักโขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
พริกไทย 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 88.00 5 5 88.00 5 5 88.00 0 0 0.00 5 5 88.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 1 1 0.00 1 1 1.00 2 2 1.00
มังคุด 6 6 34.60 12 12 27.00 0 0 0.00 3 3 34.00 27 28 154.30 48 49 249.90 24 24 135.30 6 7 53.00 30 31 188.30
ลองกอง 0 0 0.00 2 2 10.00 0 0 0.00 1 1 3.00 5 7 40.00 8 10 53.00 2 3 21.00 4 5 22.00 6 8 43.00
ลองกองตันหยงมัส 2 2 10.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.20 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 2 2 14.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
สับปะรด 1 1 1.50 5 5 40.00 0 0 0.00 2 2 50.00 27 28 315.50 35 36 407.00 23 24 268.50 6 6 97.00 29 30 365.50
เงาะ 0 0 0.00 4 4 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 5 5 15.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เงาะโรงเรียน 1 1 1.60 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 74.70 10 11 96.30 6 6 46.70 2 3 28.00 8 9 74.70
เมล่อน 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 1.06 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เรดโอ๊ค 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 1 1 0.00 1 1 1.00 2 2 1.00
ใบแมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00