ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คู้ยายหมี 1 1 50.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 2.00 5 5 51.50 8 8 108.50 5 5 51.50 1 1 2.00 6 6 53.50
ทุ่งพระยา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 150.00 1 2 20.00 13 14 182.00 15 18 352.00 13 15 297.00 2 3 55.00 15 18 352.00
ท่ากระดาน 0 0 0.00 4 6 2,132.00 19 19 294.50 13 15 158.00 23 31 733.00 59 71 3,317.50 33 35 674.50 22 30 511.00 55 65 1,185.50
ลาดกระทิง 0 0 0.00 2 2 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 129.00 5 6 154.00 3 4 129.00 0 0 0.00 3 4 129.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยไข่ 1 1 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 59.00 11 11 59.00 11 11 59.00 0 0 0.00 11 11 59.00
มะม่วง 0 0 0.00 2 4 2,125.00 4 5 293.00 2 3 89.00 21 30 926.00 29 42 3,433.00 19 23 865.00 8 15 443.00 27 38 1,308.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.50 1 1 6.50 1 1 6.50 0 0 0.00 1 1 6.50
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 1 1 16.00 1 1 16.00 0 0 0.00 1 1 16.00
สับปะรด 0 0 0.00 2 2 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 3 3 36.00 1 1 11.00 0 0 0.00 1 1 11.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไผ่ 0 0 0.00 1 1 5.00 4 4 33.00 2 2 23.00 0 0 0.00 7 7 61.00 4 4 33.00 2 2 23.00 6 6 56.00
ไผ่ตง 0 0 0.00 2 2 7.00 12 12 118.50 9 11 59.00 9 9 76.00 32 34 260.50 17 17 160.50 13 15 93.00 30 32 253.50
ไผ่เลี้ยงหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00