ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
หนองตะไก้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 7 65.00 4 7 65.00 4 7 65.00 0 0 0.00 4 7 65.00
หนองบุนนาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
หนองหัวแรต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 8.00 5 6 8.00 5 6 8.00 0 0 0.00 5 6 8.00
หนองไม้ไผ่ 1 1 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แหลมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00 3 3 6.00 0 0 0.00 3 3 6.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 23.00 3 3 23.00 3 3 23.00 0 0 0.00 3 3 23.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 57.00 7 7 57.00 7 7 57.00 0 0 0.00 7 7 57.00
กล้วยหอมเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 8.00 5 6 8.00 5 6 8.00 0 0 0.00 5 6 8.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ฮอลแลนด์ 1 1 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00