ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กันทรารมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 14.50 25 25 14.50 25 25 14.50 0 0 0.00 25 25 14.50
ชุมแสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 5.00 16 16 5.00 16 16 5.00 0 0 0.00 16 16 5.00
สองชั้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 15.50 10 10 15.50 10 10 15.50 0 0 0.00 10 10 15.50
หนองเต็ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 3.75 8 8 3.75 8 8 3.75 0 0 0.00 8 8 3.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 3.50 6 6 3.50 6 6 3.50 0 0 0.00 6 6 3.50
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 7.25 13 13 7.25 13 13 7.25 0 0 0.00 13 13 7.25
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 2.75 10 10 2.75 10 10 2.75 0 0 0.00 10 10 2.75
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 13.00 8 8 13.00 8 8 13.00 0 0 0.00 8 8 13.00
ฝรั่งกิมจู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.50 5 5 2.50 5 5 2.50 0 0 0.00 5 5 2.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แฟง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
แมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 2.50 6 6 2.50 6 6 2.50 0 0 0.00 6 6 2.50