ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอบ้านกรวด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปราสาท 23 27 3.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 24 28 4.13 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
สายตะกู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 3 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วลิสง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บวบ 5 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บวบหอม 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 2 3 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้ง 5 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟักทอง 2 3 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.75 2 2 1.75 2 2 1.75 0 0 0.00 2 2 1.75