ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 5 5 15.50 9 9 20.50 9 9 20.50 0 0 0.00 9 9 20.50
ผไทรินทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 39 41.00 12 39 41.00 12 39 41.00 0 0 0.00 12 39 41.00
ลำปลายมาศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
หนองกะทิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หนองคู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เมืองแฝก 0 0 0.00 2 2 6.00 0 0 0.00 1 2 3.00 1 2 7.20 4 6 16.20 2 4 10.20 0 0 0.00 2 4 10.20
แสลงพัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 3.50 6 6 3.50 6 6 3.50 0 0 0.00 6 6 3.50
โคกกลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 4.00 8 8 4.00 8 8 4.00 0 0 0.00 8 8 4.00
โคกสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 10.00 10 10 10.00 10 10 10.00 0 0 0.00 10 10 10.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.45 3 3 7.45 3 3 7.45 0 0 0.00 3 3 7.45
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 11.00 11 12 11.00 11 12 11.00 0 0 0.00 11 12 11.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 4.00 8 8 4.00 8 8 4.00 0 0 0.00 8 8 4.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 14.00 11 11 14.00 11 11 14.00 0 0 0.00 11 11 14.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 10 10 19.75 14 14 24.75 14 14 24.75 0 0 0.00 14 14 24.75
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
มะเขือเทศราชินี 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 0.50 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 2.00 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25